วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อาณาเขต จ.ราชบุรี


อาณาเขตของ จ.ราชบุรี

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อ.ท่ามะกา และ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ.สามพราน อ.เมือง จ.นครปฐม, อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อ.บางคนฑี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ สหภาพเมียนมาร์
อ่านต่อ >>

เนื้อที่และจำนวนอำเภอของ จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่

1.อำเภอเมืองราชบุรี เนื้อที่ 418.481 ตร.กม.
2.อำเภอจอมบึง เนื้อที่ 864.855 ตร.กม.
3.อำเภอสวนผึ้ง เนื้อที่ 903.262 ตร.กม.
4.อำเภอดำเนินสะดวก เนื้อที่ 184.744 ตร.กม.
5.อำเภอบ้านโป่ง เนื้อที่ 292.865 ตร.กม.
6.อำเภอบางแพ เนื้อที่ 141.235 ตร.กม.
7.อำเภอโพธาราม เนื้อที่ 392.096 ตร.กม.
8.อำเภอปากท่อ เนื้อที่ 774.646 ตร.กม.
9.อำเภอวัดเพลง เนื้อที่ 40.873 ตร.กม.
10.อำเภอบ้านคา เนื้อที่ 906.326 ตร.กม.

ที่มา : http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
อ่านต่อ >>